V decembru morajo vsi starši, ki imajo otroke vključene v vrtec, PONOVNO oddati vlogo za določitev znižanega plačila za vrtec za naslednje leto. Starši, ki so že upravičeni do znižanega plačila vrtca in jo želijo v nasldnjem letu podaljšati, lahko oddajo vlogo na predpisanem obrazcu “Vloga za PONOVNO uveljavljane pravice do OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA”. Gre za enostavnejšo vlogo. 

Enostavnejše vloge se NE izpolnjuje v naslednjih primerih: 

če stranka prvič uveljavlja pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oz. če vlogo uveljavlja prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec, 

če stranka hkrati želi uveljavljati še katero izmed drugih pravic iz javnih sredstev (npr. denarno soc. pomoč, subvencijo najemnine …), 

če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja kot so sprememba v številu oseb, vključenost otroka v zavod s celodnevno brezplačno oskrbo (več kot 30 dni), oddajanje premoženja v najem,  zaposlitev v drugi državi, prejemanje nadomestila za bezposelnost ali družinskih prejemkov v drugi državi, vključenost osebe v socialnovarstveni zavod, lastništvo premoženja, ki ni razvidno iz uradnih evidenc, prejemanje dohodkov in izkazovanje prihrankov, ki ni razvidno iz uradnih evidenc. 

V takih primerih starši oddajo vlogo na obrazcu “Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev” – Obr. 8,45.

Obrazci so objavljeni na spletnih straneh ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/), na portalu E-uprava (https://e-uprava.gov.si/e-uprava/) in spletnih straneh centrov za socialno delo (http://www.csd-tolmin.si/). Obrazci se lahko kupijo tudi v knjigarnah. 

Vlogo se odda osebno, po pošti (priporočeno) ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom na krajevno pristojnem centru za socialno delo (kjer imajo starši stalno prebivališče).

Staršem, ki bodo vlogo vložili decembra 2013, se bo pravica do znižanega plačila vrtca priznala od 1. 1. 2014. Če bo v tem obdobju prišlo do spremebe, ki po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zahteva izdajo nove odločbe za znižano plačilo vrtca (npr. izgubo plače meseca maja 2014), bo CSD izdal novo odločbo za znižano plačilo vrtca, ki bo veljala od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015.  Z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS št. 99/13) se je namreč obdobje veljavnosti znižanega plačila spremenilo in se po novem ta pravica dodeli za obdobje enega leta in ne za koledarsko leto tako kot do sedaj. 

Tako se bo staršem, ki bodo otroka vključili v vrtec npr. s 1. 9. 2014, pravica priznala od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, zaradi česar jim v mesecu decembru 2014 ne bo treba ponovno vložiti vloge za znižano plačilo vrtca. 


Iz okrožnice Ministrstva za izobraževanje in šport

 

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)