Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest,bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec, predvidoma v mesecu aprilu.  Starši boste predvidoma do konca maja prejeli obvestilo vrtca o sprejemu otroka v vrtec. 

Ko je v zavodu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, zavod staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Poziv se pošlje praviloma v mesecu juniju. V pozivu zavod izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z zavodom. V navedenem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec. 
S podpisom pogodbe med zavodom in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
 

Pred vključitvijo v vrtec morate vzgojiteljici predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Starši lahko vložite vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojnem centru za socialno delo. Vlogo oddate na predpisanem obrazcu, v mesecu pred vključitvijo v vrtec. Za več informacij se obrnite na CSD Tolmin.

Uvajanje otroka v vrtec se začne v mesecu avgustu oz. pred vključitvijo otroka v vrtec in traja tri dni od 9:30 – 11:00.

Starši, ki boste ostali na čakalnem seznamu, boste imeli možnost vključitve otroka ob sprostitvi mest v vrtcu
(prosta mesta).  Čakalna vrsta se bo letos osvežila v mesecu septembru. Če so se vam v vmesnem času vaše razmere spremenile, kar bi vam prineslo več točk, imate v septembru možnost pisno sporočiti spremembe (do 30. septembra).

REZERVACIJA: Starši otrok, za katere je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat v šolskem letu uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost, ki traja najmanj 30 koledarskih dni in največ dva meseca(starši jo morajo napovedati pisno najpozneje teden dni pred odsotnostjo).

Z zdravniškim potrdilom pa lahko uveljavljate tudi rezervacijo iz zdravstvenih razlogov, če je otrok odsoten neprekinjeno 30 ali več koledarskih dni. Zdravstveno rezervacijo lahko starši uveljavljajo že med odsotnostjo ali najpozneje v 7 dneh po ponovnem prihodu otroka v vrtec. Obrazci so dostopni na naši spletni strani.
Za več informacij o plačilu rezervacij pa si preberite 28. člen Pravilnika o sprejemu v vrtec.

PRIHOD V VRTEC: za prihod in odhod iz vrtca vaš otrok potrebuje spremstvo, ki je običajno starš ali druga polnoletna oseba. Lahko pa tudi otrok v starosti 10 ali več let. O tem nam starši ob vključitvi v vrtec podpišete pooblastilo. 

ODSOTNOST OTROKA sporočajte svoji vzgojiteljici na telefon 05 38 99 708 (za centralni vrtec)
oz za Smast (38 85 106), za Drežnico (38 48 500), za Breginj (38 49 805).

IZPIS: Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec, lahko otroka izpišejo. Odpovedni rok je 15 dni pred dnem izpisa otroka iz vrtca. Starši, ki želijo otroka izpisati iz vrtca morajo izpolniti obrazec o izpisu otroka iz vrtca, ki je dostopen na upravi zavoda in na spletni strani vrtca.  Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.

ODPRTOST VRTCA: Centralni vrtec Kobarid praviloma po­sluje celo leto. Izjemoma je zaprt v predprazničnih dneh ali v času jesenskih, zimskih, novoletnih in prvomajskih počitnic, v primeru če v navedenih obdobjih vrtca ne obiskuje vsaj 6 otrok. Vrtec ugotavlja obiskovanje otrok v vseh teh terminih z zbirnim listom na vratih igralnice, kamor starši pred počitnicami vpišejo prisotnost/odsotnost svojega otroka.
Zunanji oddelki so v teh počitniških dneh zaprti, starši pa lahko  v tem času pripeljejo otroka v centralni vrtec Kobarid.

POSLOVNI ČAS: Vrtec Kobarid je odprt od ponedeljka do petka od 6.30 do 16.00, zunanji oddelki pa od 7 do 15.30.
Prosimo vas, da se držite poslovnega časa in otroke prihajajte iskat do 16.00. Prihod po ali pred poslovnim časom vam bomo lahko dodatno zaračunali. 

Za več informacij spremljajte našo spletno stran ter preberite Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Kobarid, ki je na njej tudi objavljen. Za vprašanja v zvezi s plačili se obrnite na računovodstvo na številko 05 38 99 702.

 

 

 

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)